Tisdag26.05.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Information angående covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset noggrant. I linje med Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer om att begränsa fysiska möten och resande genomför vi under våren 2020 endast kurser online.
Till alla utbildningar

Fastighetsvärdering och fastighetsanalys (5 dagar)

Ekonomi, Transaktioner & överlåtelser

Välkommen till denna utbildning som syftar till att ge dig fördjupad förståelse för fastighetsvärdering och fastighetsanalys. Kursen, som omfattar fem heldagar (4+1), ger dig både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av att göra fastighetsvärderingar och fastighetsanalyser enligt olika värderingsmetoder. Kursens omfattning motsvarar cirka 7,5 högskolepoäng. Under utbildningen genomförs en tentamen och efter avklarad tentamen får du ett certifikat.

Om Utbildningen

Fastighetsvärdering och analys är en kurs som omfattar fem heldagar som genomförs i två omgångar. En första omgång som omfattar 4 heldagar i följd och en andra omgång som omfattar en heldag cirka 3 veckor efter första omgången. Till skillnad mot kursen ”Fastighetsvärdering i praktiken” behandlas fler moment och på mer detaljerad nivå.

Utbildningens moment:

1. Värderingsmetoder och värderingsmodeller

Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kunskap i olika värderingsmetoder och modeller:

– Ortsprismetoden: hur du bedömer objektets kvaliteter, väljer jämförelseobjekt och bedömer dessa.

– Avkastningsmetoden: direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden och vad dessa innebär.

2. Projektarbete – praktisk övning i att värdera en kommersiell fastighet

I kursen ingår att du får använda dina teoretiska kunskaper och värdera en fastighet i praktiken – från besiktning av fastigheten till värdering enligt tillgängliga värderingsmetoder. Värderingen ska resultera i en skriftlig rapport på maximalt tio sidor och resultatet redovisas muntligt.

3. Hur du gör en marknadsanalys i samband med värdering
Bedömning av avkastningskravet, framtida hyror, drift– och underhåll samt bedömning av framtida vakanser

4. Byggnadsteknisk bedömning i samband med fastighetsvärdering
Vilka delar en byggnad består av, var kan en skada främst uppstå och hur du bedömer kostnad för en sådan eventuell framtida skada.

5. Plan- och bygglagen i samband med fastighetsvärdering
Vi går igenom på vilket sätt plan- och bygglagen är relevant i samband med fastighetsvärdering

6. Arkitekturens betydelse
Betydelsen av arkitektonisk kvalitet i samband med fastighetsvärdering.

7. Miljörisker
Hur miljörisker och miljöskador påverkar värderingar.

Kurslitteratur och Tentamen 

Kurslitteratur
Kurslitteratur är boken Fastighetsvärdering och marknadsanalys samt artiklar och föreläsningsmaterial som delas ut under kursens gång.

Tentamen
Tentamen, som baseras på föreläsningarna och litteraturen, hålls den sista kursdagen. För att bli godkänd på utbildningen krävs godkänt projekt och godkänd tentamen. Om tentamen inte är godkänd kommer tilläggsuppgift att göras för att bli godkänd.

Kurskrav:

 • Godkänd tentamen
 • Godkänt projekt

Utbildningen riktar sig till:
Alla som kommer i kontakt med fastighetsvärdering, till exempel:

 • Bankanställda
 • Fastighetsutvecklare
 • Byggentreprenörer
 • Fastighetsägare
 • Blivande fastighetsvärderare

Mål med utbildningen:
Kursen har ett antal specifika mål. Efter att ha genomfört kursen ska ni kunna:

 • Utföra en värdering med ortspris– och kassaflödesmetoden.
 • Förklara hur en marknadsanalys utförs.
 • Förklara vilka faktorer som skapar ekonomiskt värde (s.k. värdeteori) och kunna analysera hur ändring av dessa faktorer påverkar fastighetens värde.
 • Redogöra
  - För svårigheter och eventuella lösningar vid värdering i samband med miljöskada.
  - För vad fastighetsmarknaden menar med god värderarsed.
  - Hur osäkerhet ska beaktas i en fastighetsvärdering.

För att lära er detta kommer ni att delta på föreläsningar, se på utbildningsfilmer, arbeta med övningar och projekt samt göra en tentamen.

Dela kursen

Program

Dag 1 

09:30–09:50 Inledning, Beskrivning av kursens mål och aktiviteter. Utdelning av litteratur.

09:50–12:00 Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp.
Ortsprismetoden
•    Bedömning av värderingsobjektets kvaliteter
•    Val av jämförelseobjekt
•    Bedömning av jämförelseobjekten

Avkastningsmetoden
•    Intuitionen bakom avkastningsmetoden
•    Förklaring av direktavkastningsmetoden
•    Förklaring av kassaflödesmetoden

Värderingsbegrepp
•    Marknadsvärde
•    Bedömning av marknadsvärde
•    Köpeskilling

12:00–13:00 Lunch

13:00–14:30 Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp (forts)

14:30–17.00 Presentation av värderingsuppgiften samt inledande arbete med den.

Utdelning av material till värderingen

•  Vilken fastighet som ska värderas
•  Omfattningen på arbetet inkluderar bland annat

Skriva värderingsrapporten
• Ortsprismetoden
• Avkastningsmetoden
• Inledande arbete med värderingsuppgiften.