lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande
Till alla utbildningar

Fastighetstaxering – så sänker du skatten genom omprövning och justering

Fastighetsförvaltning, Juridik

Under denna utbildning får du lära dig hur du kan sänka fastighetsskatten genom att nyttja möjligheten att löpande deklarera och få taxeringsvärden justerade för byggnader i samband med ombyggnation, nyuppförande, säregna förhållanden och ändrade skattepliktsförhållanden. Vi går igenom vad som påverkar taxeringsvärdena och hur du prognosticerar fastighetsskatten i ett pågående projekt. Vi går även igenom principerna för hur hyresgästen kan debiteras för fastighetsskatten och hur vissa hyresgästers verksamheter kan innebära att en byggnad blir skattefri.

Under sommaren 2022 meddelar Skatteverket fastighetstaxeringsbeslut för samtliga Sveriges hyreshusenheter deklarerade vid FFT 2022. Många upplever det svårt och tidskrävande att förstå besluten och veta om det är värt att ompröva eller överklaga. Under den här utbildningen får du lära dig hur du utvärderar besluten, förstår vad som kan sänka taxeringsvärdena och fastighetsskatten samt hur du ska gå tillväga om ni inte är nöjda med beslutet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Lagstiftning och praxis vid fastighetstaxering 
 • Olika värderingsmodeller och vilka regler som gäller för till exempel hyreshus, industrier, specialbyggnader och vilka värdefaktorer som finns 
 • Vilka faktorer som påverkar taxeringsvärden 
 • Vilka justeringsmöjligheter som finns vid säregna förhållanden, som till exempel konstruktionsfel, vakanser och reservmark 
 • Hur du går tillväga vid omprövning av taxeringsvärdena 
 • Hur du prognosticerar fastighetsskatten i pågående projekt, till exempel vid nyproduktion, ombyggnation av befintlig byggnad eller ändring av byggnadstyp 
 • Hur du kan sänka skattekostnaden under den period som det saknas hyresgäster att debitera fastighetsskatten på 
 • Praktiska exempel på olika typsituationer vid fastighetstaxering och fastighetsklausuler 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som avser arbete med fastighetstaxering och fastighetsklausuler, till exempel:

 • Fastighetschefer 
 • Förvaltare 
 • Hyresförhandlare 
 • Projektutvecklare 
 • Fastighetsjurister 
 • Revisorer 
 • Ekonomichefer eller annan ekonomipersonal 

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att du som deltagare ska få:

 • Fördjupad förståelse för hur ett taxeringsvärde fastställs 
 • Kunskap om vilka lagar och praxis som gäller vid fastighetstaxering 
 • Kunskap om hur man kan påverka taxeringsvärdets storlek 
 • Verktyg för att kunna beräkna preliminär, framtida fastighetsskatt i samband med projekt 
 • Förståelse för kopplingen mellan taxeringsvärde och en fastighetsskatteklausul 
 • Praktiska exempel på olika typsituationer vid fastighetstaxering och fastighetsklausuler

Dela kursen

Program

09.00 Introduktion till fastighetstaxering
Kort introduktion om fastighetstaxering

09.15 Grundläggande regelverk
Vi går igenom huvudprinciperna för hur byggnad och mark skall taxeras och varför det är viktigt att det blir rätt från början.

 • Vilka sammanhang taxeringsvärden används – fastighetsskatt, fastighetsavgift stämpelskatt och förhandlingar av tomträttsavgälder 
 • Vad som gäller vid byggnad och mark för de olika byggnadstyperna 
 • Taxeringsvärdets uppbyggnad
  – yta under mark
  – komplementbyggnader
  – sammanföring av taxeringsenheter
  – tillfälliga byggnader

10.15 Kaffe

10.30 Byggnadstyper och värderingsmodeller vid fastighetstaxering
Byggnadstyp ska bestämmas utifrån det ändamål en byggnad är inrättad för och hur den används. Vi går igenom hur du ska göra när en byggnad kan indelas på flera olika sätt. Vi går även igenom de olika värdefaktorerna lägenhetstyp, hyra och ålder samt taxering av mark.

12.00 Lunch

13.00 Justeringsmöjligheter och fastigheter att se upp med
Vi går igenom vilka justeringsmöjligheter som finns vid varje enskild taxering och vilka möjligheter det finns till omprövning.

 • Säregna förhållanden – byggnad och mark
  – höga driftkostnader
  – konstruktionsfel
  – vakanser
  – reservmark

 • Svårare fastigheter
  – Osäker uthyrningssituation
  – Pågående detaljplanearbete
  – Hur man vid ombyggnation av byggnad kan åstadkomma ett lägre taxeringsvärde
   
 • Vilka möjligheter finns det till omprövning när Skatteverket har beslutat om ett taxeringsvärde? 
 • Vilka möjligheter finns det till att få sänkta taxeringsvärden retroaktivt och därmed få tillbaka för mycket erlagd fastighetsskatt? 

15.00 Kaffe

15.15 Fastighetstaxering och fastighetsskatteklausuler – olika strategier vid fastighetsskattetillägg, fastighetsskatt inkluderad i hyran, yta eller hyra som fördelningsgrund

 • Hur klausuler utformas och vilken fördelningsgrund är lämpligast 
 • Hur fastighetsskatt kan beräknas för specifik lokal utifrån beslut om fastighetstaxering 
 • Hur du kan prognosticera fastighetsskatten i pågående projekt 

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor /avslut