Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Fastighetsägarens ansvar – från byggregler till förvaltning

Fastighetsförvaltning, Juridik

Denna utbildning handlar om regler och lagstiftning som varje fastighetsägare måste känna till – allt från att inte göra fel i byggprocessen till vilket ansvar du har om olyckan är framme. Utifrån praktiska rättsfall får du lära dig hur du kan undvika ansvarsfällorna och minimera riskerna. Vi går bland annat igenom hur du som fastighetsägare ska förhålla dig till plan- och bygglagen, hyresgästers störningar gentemot grannar, snöröjning, besiktningsskyldighet, tekniska installationer, lagen om skydd mot olyckor, brandskydd och en god inomhusmiljö.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

Fastighetsägar- och byggherreansvaret enligt Plan- och bygglagen:

 • Skyddet av natur- och kulturmiljöer
 • Detaljplaner och planprocessen – vad regleras i en plan och hur ska de läsas/tolkas
 • Hänsynstaganden gentemot grannar
 • Vilka åtgärder som kräver bygglov och bygganmälan
 • Vad som krävs för att få bygglov och vilka åtgärder som är anmälningspliktiga
 • Reglerna om startbesked, slutbesked och byggsanktionsavgifter
 • Ansvaret för att kontrollera byggnationen

Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken, ordningslagen, gaturenhållning, besiktning och lagen om skydd mot olyckor:

 • Skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder vid ”miljöfarliga verksamheter”
 • Ansvaret för störningar, till exempel orsakade av hyresgäster
 • Snöröjning och istappar, brunnar, bassänger, lekplatser och gaturenhållning
 • Besiktningsskyldighet för hissar och ventilation
 • Ansvaret för brandskyddsarbete
 • Lagen om skydd mot olyckor

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Fastighetsägare och förvaltare, liksom personer inom organisationer som har fått ansvar delegerat till sig, såsom fastighets- eller områdesansvariga inom fastighetsägande bolag.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få en fördjupad kunskap och förståelse för vilka lagar och regler du som fastighetsägare behöver känna till och förhålla dig till.

Dela kursen

Program

09.00 Introduktion

 • Övergripande om dagens innehåll och de olika delarna i fastighetsägarens ansvar

09.20 Vad en fastighetsägare bör känna till om Plan- och bygglagen (PBL)

 • Viktiga definitioner (byggnad, ombyggnad, underhåll/ändring)
 • Den hänsyn som måste tas till allmänna och enskilda intressen
  - Vid planläggning
  - Vid bygglov
 • Vad som gäller när en konkurrenssituation uppstår, till exempel när bostäder ligger nära störande verksamheter som till exempel industrier eller besöksanläggningar
 • Utformning och placering av byggnader
 • Skyddet av natur- och kulturmiljöer

10.15 Kaffe

10.30 Fastighetsägaransvaret enligt PBL – översiktsplaner, områdesbestämmelser, detaljplaner, bygglov

 • Vi går igenom de olika typerna av planer som finns till exempel – översiktsplaner, områdesbestämmelser, detaljplaner
 • Krav för att få bygglov – utformningskrav, kraven på tillgänglighet och varsamhet, tekniska egenskapskrav och ”särkrav”

12.00 Lunch

13.00 Fastighetsägaransvaret enligt PBL – Bygg-,rivning- och marklov

 • Särskilt om bygglov/rivningslov/marklov – vilka åtgärder som kräver bygglov undantag från bygglovsplikt, bygglovspliktiga anläggningar, när det krävs rivningslov och marklov och tidsbegränsat bygglov?
 • Förfarandet hos kommunen – skyldigheten att invänta startbesked, ansvaret att se till att kontroller genomförs (kontrollplan) och skyldigheten att invänta slutbesked
 • Vad händer om man inte gör det man ska – föreläggande, vite och byggsanktionsavgifter

14.00 Ansvaret enligt miljöbalken, ordningslagen, gaturenhållning, besiktning, lagen om skydd mot olyckor

 • Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
 • Fastighetsägarens skyldigheter att vidta försiktighetsåtgärder
 • Olägenhet för människors hälsa
 • Hur en bostad ska vara utformad enligt miljöbalken
 • Fastighetsägarens egenkontroll
 • Störningar och hyresvärdens ansvar – genomgång av rättspraxis
 • Ansvar för snöröjning och istappar – genomgång av rättspraxis
 • Ansvar för brunnar, bassänger och leksaker
 • Ansvar för gaturenhållning/trottoarer
 • Olyckor - genomgång av rättspraxis

15.00 Kaffe

15.20 Besiktningsskyldighet och brandskyddsarbete

 • Besiktningsskyldighet av hissar och ventilation
 • Genomgång av rättspraxis avseende hissar
 • Ansvaret för brandskyddsarbete – lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Avslutande frågor och diskussion

16.30 Kursen avslutas