onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande
Till alla utbildningar

Certifierad utbildning i fastighetsvärdering och fastighetsanalys

Ekonomi, Transaktioner & överlåtelser

Denna certifieringsutbildning i fastighetsvärdering ger dig fördjupad teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av att göra fastighetsvärderingar och fastighetsanalyser enligt olika värderingsmetoder. Vi djupdyker även hur du gör marknadsanalyser, byggnadstekniska bedömningar, plan- och bygglagens påverkan och arkitekturens betydelse. Utbildningen omfattar 3,5 dagar och avslutas med en tentamen. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett certifikat.

Fastighetsvärdering och fastighetsanalys är en utbildning som omfattar 3,5 dagar. En första omgång som omfattar tre heldagar (fysiskt i kurslokal) i följd och en andra omgång som omfattar en halvdag (online) cirka tre veckor efter första omgången. Till skillnad mot kursen ”Fastighetsvärdering i praktiken” behandlas fler moment och på en mer detaljerad nivå.

UTBILDNINGENS MOMENT:

1. Värderingsmetoder och värderingsmodeller
Utbildningen ger dig teoretisk och praktisk kunskap i olika värderingsmetoder och modeller:

 • Ortsprismetoden: hur du bedömer objektets kvaliteter, väljer jämförelseobjekt och bedömer dessa.
 • Avkastningsmetoden: direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden och vad dessa innebär.

2. Projektarbete – praktisk övning i att värdera en kommersiell fastighet
I utbildningen ingår att du får använda dina teoretiska kunskaper och värdera en fastighet i praktiken – från besiktning av fastigheten till värdering enligt tillgängliga värderingsmetoder. Värderingen ska resultera i en skriftlig rapport på maximalt tio sidor och resultatet redovisas muntligt.

3. Hur du gör en marknadsanalys i samband med värdering
Bedömning av avkastningskravet, framtida hyror, drift- och underhåll samt bedömning av framtida vakanser.

4. Byggnadsteknisk bedömning i samband med fastighetsvärdering
Vilka delar en byggnad består av, var kan en skada främst uppstå och hur du bedömer kostnad för en sådan eventuell framtida skada.

5. Plan- och bygglagen i samband med fastighetsvärdering
Vi går igenom på vilket sätt plan- och bygglagen är relevant i samband med fastighetsvärdering.

6. Arkitekturens betydelse
Betydelsen av arkitektonisk kvalitet i samband med fastighetsvärdering.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Alla som kommer i kontakt med fastighetsvärdering, till exempel:

 • Bankanställda
 • Fastighetsutvecklare
 • Byggentreprenörer
 • Fastighetsägare
 • Blivande fastighetsvärderare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Kursen har ett antal specifika mål. Efter att ha genomfört kursen ska du kunna:

 • Utföra en värdering med ortspris- och kassaflödesmetoden
 • Förklara hur en marknadsanalys utförs
 • Förklara vilka faktorer som skapar ekonomiskt värde (så kallad värdeteori) och kunna analysera hur ändring av dessa faktorer påverkar fastighetens värde
 • Redogöra för svårigheter och eventuella lösningar vid värdering i samband med miljöskada
 • Redogöra för vad fastighetsmarknaden menar med god värderarsed
 • Redogöra för hur osäkerhet ska beaktas i en fastighetsvärdering

CERTIFIERING:
Den sista kursdagen hålls en webbaserad tentamen, som baseras på föreläsningarna och litteraturen. Om tentamen inte är godkänd kommer en tilläggsuppgift att behöva göras. Under utbildningen kommer du även att arbeta med ett projektarbete som redovisas muntligt. 

Efter genomförd och godkänd tentamen och projekt erhåller deltagaren ett certifikat.

Kurslitteratur
Kurslitteratur är boken Fastighetsvärdering och marknadsanalys samt artiklar och föreläsningsmaterial som delas ut under kursens gång.

Dela kursen

Program

DEL I (fysiskt i kurslokal)

Dag 1

09.30 Inledning

 • Beskrivning av kursens mål och aktiviteter
 • Utdelning av litteratur

09.50 Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp

Ortsprismetoden:

 • Bedömning av värderingsobjektets kvaliteter
 • Val av jämförelseobjekt
 • Bedömning av jämförelseobjekten

10.15 Kaffe

10.30 Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp (forts.)

Avkastningsmetoden:

 • Intuitionen bakom avkastningsmetoden
 • Förklaring av direktavkastningsmetoden
 • Förklaring av kassaflödesmetoden

Värderingsbegrepp:

 • Marknadsvärde
 • Bedömning av marknadsvärde
 • Köpeskilling

12.00 Lunch

13.00 Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp (forts.)

15.00 Fika

15.15 Fysisk besiktning av värderingsobjektet

 • Presentation av värderingsuppgiften.
 • Besiktning av värderingsobjektet tillsammans med hyresvärd eller dess representant. Besiktning kl. 15.30.

17.00 Avslut dag 1


Dag 2

09.00 Repetition av föregående dags innehåll

09.30 Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp (forts.)
Fortsatt genomgång av ortspris- och avkastningsmetoden. Genomgång av produktionskostnadsmetoden.

10.15 Kaffe

10.30 Genomgång av ortsprismetoden, avkastningsmetoden och olika värderingsbegrepp (forts.)

11.30 Presentation av ortsprissystem med Värderingsdatas ortsprissystem
Utförlig beskrivning av Värderingsdatas ortsprissystem. Ortsprissystemet kommer att användas i värderingsuppgiften.

12.00 Lunch

13.00 Genomgång av relevant marknadsanalys vid värdering

 • Bedömning av avkastningskraven
 • Bedömning av framtida hyror
 • Bedömning av drift– och underhåll
 • Bedömning av framtida vakanser

14.00 Arbete med värderingsuppgiften
Att skriva värderingsrapporten:

 • Ortsprisanalys
 • Bygga kassaflödesmodell
 • Skriva värdeutlåtandet

15.00 Fika

15.15 Arbete med värderingsuppgiften (forts.)

17.00 Avslut dag 2


Dag 3

09.00 Repetition av föregående dags innehåll

09.15 Byggnadsteknik med Lars Widebeck, besiktningsman, Compocit Consulting AB

 • Vilka delar en byggnad består av
 • Var skador främst kan uppstå
 • Hur kostnader bedöms för dessa skador

10.15 Kaffe

10.30 Byggnadsteknik med Lars Widebeck, besiktningsman, Compocit Consulting AB (forts.)

11.15 Plan och bygglagen med Eidar Lindgren, civilingenjör, KTH

 • Hur vet man om det finns byggrätt på en fastighet?
 • Vilka juridiska planer finns som reglerar byggandet?
 • Vad översiktsplanen visar
 • Vad detaljplanen visar

12.00 Lunch

13.00 Bankernas syn på värderingar med Göran Råckle, chef fastighetsanalys, Swedbank 
Hur resonerar bankerna när det gäller värderingars kvalitet. Vad måste finnas med? Vad är viktigt?

14.00 Arbete med värderingsuppgiften
Att skriva värderingsrapporten:

 • Ortsprisanalys
 • Bygga kassaflödesmodell
 • Skriva värdeutlåtandet

15.15 Fika

15.30 Avrundning av kursens första del

 • Kort repetition av veckans material
 • Genomgång av vad som förväntas gällande tentamen och värderingsuppgiften

16.00 Avslut dag 3


DEL II (online)

Dag 4

08.30 Tentamen (2h)

10.45 Genomgång av värderingsuppgiften med Fredrik Brunes och Susanne Hörnfeldt, auktoriserad fastighetsvärderare, Cushman o Wakefield
Fredrik Brunes och Susanne Hörnfeldt ger sin syn på värderingsobjektet.

11.30 – 13.00 Individuell genomgång av värderingsuppgiften
Varje grupp får återkoppling av värderingsuppgiften.

13.00 Avslut dag 4