måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Stadsutveckling

Åtgärder för enklare byggprocess

Publicerad: 11 september 2014, 13:51

I en promemoria från Socialdepartementet föreslås en rad nya åtgärder för att göra plan- och byggprocessen enklare och snabbare. Bland annat föreslås att byggnadsnämnden ska handlägga så kallade anmälningsärenden, till exempel bygganmälan om attefallshus, inom tre veckor.

Ämnen i artikeln:

SocialdepartementetStefan Attefall

Det föreslås också nya bestämmelser kring bostäder nära bullriga verksamheter och vilka lagändringar som krävs för att göra det möjligt att släppa på kravet på detaljplan. Promemorian skickas nu ut på remiss.

– Med de här förslagen tar vi flera nya steg för en effektivare plan- och bygglag så att vi kan korta tiden från idé till färdig byggnad. Framför allt vill vi förenkla för småhusägare när de vill göra förändringar på sina hus och tomter. Efter att vi införde en tio veckors tidsgräns på bygglovshanteringar har det börjat gå snabbare för privatpersoner att få sina beslut. På samma sätt vill vi nu ha tidsgränser för anmälningsärenden så att man snabbt kan börja med sitt bygge, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Departementspromemorian Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2013:14) innehåller i huvudsak följande förslag:

Ett anmälningsärende ska handläggas inom tre veckor
Det handlar om ärenden som kräver en anmälan till nämnden, till exempel installation eller ändring av hissar, ventilation och eldstäder och sådana åtgärder som har undantagits från kravet på bygglov, till exempel komplementbyggnader och tillbyggnader i anslutning till en- och tvåbostadshus på upp till 15 kvadratmeter.

I promemorian föreslås ett krav på att byggnadsnämnden ska meddela sitt beslut inom tre veckor från det att en anmälan kommer in till nämnden.

Lättare för industrin att acceptera nya bostäder med nya regler
Promemorian föreslår ett antal ändringar i miljöbalken: I samband med att tillstånd omprövas på initiativ av en myndighet ska tillståndsmyndigheten, som huvudregel, inte få besluta om skärpta villkor avseende buller på grund av tillkommande bostäder. Bestämmelsen gäller endast i de fall bullret från verksamheten inte överstiger beräknade värden i planbeskrivningen till den detaljplan eller i det bygglov som gäller för bostaden. Inte heller när en verksamhetsutövare söker om nytt eller ändrat tillstånd ska tillståndsmyndigheten, som huvudregel, få besluta om villkor som innebär strängare krav om buller än vad som följer av de beräknade värden som anges i planbeskrivningen till den detaljplan eller i det bygglov som gäller för bostaden.

Byggnadsnämndens administration av beslut om bygglov förenklas
När byggnadsnämnden har fattat ett beslut om lov eller förhandsbesked ska beslutet vanligtvis skickas till berörda grannar. För att säkerställa att nämndens beslut vinner laga kraft finns omfattande krav på vilka som ska underrättas om beslutet. I vissa fall har reglerna i plan- och bygglagen lett till en onödigt omfattande administration. I promemorian föreslås nu att dessa krav ska begränsas så att nämnden bara behöver skicka beslutet till dem som kan antas ha ett reellt intresse av detta.

Förslag för att göra det möjligt att bygga utan detaljplan i fler fall
Regeringen har tidigare föreslagit att kravet på detaljplan skulle begränsas eftersom byggprocessen i vissa fall kan förkortas väsentligt om någon detaljplan inte behövs. Förslaget bygger på tanken att kommunen skulle ges ett större utrymme att bedöma om det är nödvändigt att upprätta en detaljplan för ett byggprojekt eller om det räcker med ett bygglov.

I promemorian redovisas nu vilka följdändringar i andra lagar som behövs om detaljplanekravet begränsas. Det gäller bland annat miljöbalken, ordningslagen och väglagen.

Lagförslagen föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 oktober nästa år. Lagförslagen om buller föreslås träda i kraft redan den 1 juli nästa år.

Läs promemorian här.

Redaktionen

Källa: Pressmeddelande Socialdepartementet

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev