Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Infrastruktur bygger staden

Publicerad: 28 januari 2013, 15:07

Göran Cars

Det finns ett starkt samband mellan byggande av vägar och järnvägar å ena sidan och villkoren för stadsbyggande å den andra. Stora vinster kan göras vad gäller miljö, attraktivitet och ekonomi genom att integrera planeringen av dessa verksamheter.

Ämnen i artikeln:

Göran Cars

Krönika ur Fastighetsnytt nummer 6, 2012

Det finns ett starkt samband mellan byggande av vägar och järnvägar å ena sidan och villkoren för stadsbyggande å den andra. Stora vinster kan göras vad gäller miljö, attraktivitet och ekonomi genom att integrera planeringen av dessa verksamheter.

Färgfabriken öppnade i november utställningen Stockholm on the Move med syftet att belysa denna problematik. För envar engagerad i stadsutveckling har utställningen ett stort värde som kunskaps- och inspirationskälla.

Inte sällan lever vi i tron att goda idéer och djärva stadsbyggnadsvisioner styr utvecklingen av staden. Visst kan det vara så, men jag vill hävda att i stor utsträckning styrs stadens utveckling av dess infrastruktur. I detta konstaterande ligger ingen värdering i bemärkelsen bra eller dåligt.  För faktum är att infrastruktursatsningar kan leda till såväl positiv stadsutveckling, som till negativ.

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana framhålls ofta som ett bra exempel på hur planeringen av infrastruktur och stadsbyggande kan samordnas. Det pärlband av förorter som byggdes upp längs tunnelbanelinjerna mötte på ett utomordentligt sätt de behov av utveckling och moderna bostäder som förelåg efter andra världskriget.

På motsvarande sätt används ofta utbyggnaden av motorvägarna i anslutning till våra större städer som ett negativt exempel på detta samband. Så snart dessa trafikleder färdigställts växer ofta fram en bebyggelseutveckling i direkt anslutning till dem. Denna utveckling innebär på många håll att det över tiden växer fram en omfattande bebyggelsemassa. Inte sällan har denna bebyggelseutveckling karaktäriserats av en vilda västern-mentalitet, snarare än av en bärande idé och vision om den framväxande och framtida staden. Här finns behov av ett samtal om hur vi kan åstadkomma en samordning och integration av infrastrukturplanering och stadsplanering. I en sådan samordning ligger stora och påtagliga vinster på såväl den lokala som den regionala skalan.

På den lokala nivån ligger utmaningarna i att harmonisera trafik- och bebyggelseutvecklingen.  En väg eller trafikled kan i olyckliga fall utgöra en barriär som avskiljer olika delar av staden från varandra. Bristfälligt genomtänkta infrastrukturlösningar kan också generera buller och emissioner som skapar påtagliga lokala miljöproblem. Omvänt kan väl genomtänkta och utformade trafiklösningar bidra till att skapa en förbättrad tillgänglighet som innebär att underlag för service och andra kollektiva nyttigheter blir större. En trafikled som omvandlas till en stadsgata kan förvandla vår uppfattning om trafiken, från att se den som ett problem till att uppleva den som ett värdeskapande element i stadsmiljön. Genomtänkta infrastrukturlösningar kan också bidra till att olika funktioner som vi behöver i vårt vardagsliv, exempelvis boende, service och fritidsaktiviteter, kopplas samman fysiskt och att vi därmed gör miljövinster i form av ett minskat resande, samtidigt som vi som privatpersoner får en bättre tillgänglighet och behöver ägna mindre tid åt att transportera oss mellan olika vardagsfunktioner.  Här är utmaningen att utveckla lösningar som visar hur nyttor och värden kan skapas genom en väl fungerande integration av infra­struktur- och stadsplanering.

På det regionala planet ligger utmaningen i att förbättra tillgängligheten och att skapa förutsättningar för regionförstoring och regional tillväxt. Den regionala tillgängligheten är en utmaning av högsta prioritet av två skäl. För det första är god tillgänglighet avgörande för en regions ekonomiska tillväxt. I våra större och växande städer är vi beroende av att snabbt och effektivt kunna röra oss mellan olika målpunkter. Bristande tillgänglighet, kapacitetsproblem och förstoppade trafikleder är hinder för en regions attraktivitet som etableringsort, för såväl människor som företag. För det andra så innebär trängselproblematiken ett miljöproblem. Igenproppade vägar, stillastående och bensinputtrande bilar samt bilister som tar omvägar för att slippa köer är idag en påtaglig verklighet.  Utmaningen ligger i att analysera och diskutera hur den regionala tillgängligheten kan förbättras. Vid sidan om tillgänglighetsfrågan ligger också utmaningen att fundera över vilka möjligheter som finns för att skapa genomtänkta bebyggelsemiljöer (för bostäder, arbetsplatser och service) i anslutning till såväl befintlig som nytillkommande infrastruktur.

Sammanfattningsvis: Infrastruktur bygger staden!  Det är ett faktum. Men hur detta sker är påverkningsbart.   Vi måste vara uppmärksamma på de utmaningar det medför, såväl på lokal som på regional nivå. Helt avgörande är ett professionellt agerande där analys, strategier och planering föregår det faktiska genomförandet. En god förmåga att samordna infrastruktur- och stadsplanering leder till såväl god tillgänglighet och miljövinster som till goda stadsmiljöer.

Göran Cars
Professor i samhällsplanering, KTH

Krönika ur Fastighetsnytt nummer 6, 2012

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev