onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Hållbarhet

Exjobb: Det finns ett stort kunskapsglapp om återbruk

Publicerad: 19 december 2022, 10:36

I ett examensarbete på KTH har Erika Twengström, Värdering & Analys, Svefa och Erik Gustafsson, junior Kommersiell Förvaltare, Novier undersökt hur branschen kan bli bättre på återbruk, så att mindre hamnar på tippen.

Foto: Privat/ Getty Images

Hur kan bygg- och fastighetssektorn nudgeas till att bli mer positiv till återbruk? Det har Erik Gustafsson och Erika Twengström, undersökt i sitt examensarbete vid Institutionen för fastigheter och byggande på KTH.


Hållbarhetsarbetet inom bygg-och fastighetsbranschen har de senaste årtiondena utvecklats i en stor utsträckning och influerar i dag sektorn som helhet. En process som diskuteras allt oftare är tillvägagångsättet vid hyresgästanpassningar där nuvarande arbetsmetod i hög grad innebär att fullt fungerande material rivs ut och slängs på grund av de estetiska krav som hyresvärdar upplever att hyresgäster ställer. I detta väcktes ett intresse att undersöka hur hyresgäster ställer sig till implementeringen av återbruk vid hyresgästanpassningar av kontorslokaler.

Syftet med studien var därmed att undersöka hur interventioner kan konstrueras, genom att applicera den beteende ekonomiska nudge-teorin, för att positivt påverka hyresgästers attityd kring återbruk vid hyresgästanpassningar. Studien baserades på tanken att det krävs en generell positiv inställning hos respektive individ för att återbruk ska kunna normaliseras och undersökte därför individens inställning i frågan. För att uppnå detta syfte besvarades två huvudsakliga forskningsfrågor:

• Hur kan hyresvärdar påverka kontorshyresgästers attityd till att använda återbruk vid hyresgästanpassningar?

• Vilka beslutsfattande faktorer inom implementeringen av återbruk har den största sannolikheten att påverkas genom appliceringen av nudge-teorin?

Frågorna besvarades genom att först identifiera de fyra mest avgörande faktorerna vid beslutsfattande kring återbruk med hjälp av intervjuer med yrkesverksamma. De fyra faktorerna: kunskap och kommunikation, ekonomi, socialt och tid utgjorde därefter grunden till påståenden som kontorshyresgästerna fick ta ställning till i en enkät som distribuerades vid två tillfällen, en gång innan och en gång efter att respondenterna tagit del av en tryckt intervention i digitalt format. Interventionen konstruerades som ett informationsblad om återbruk och innehöll fyra utvalda nudge-verktyg vars syfte var att påverka respondentens attityd till återbruk i en positiv riktning genom att bland annat framställa återbruk som det självklara valet utan att manipulera läsaren.

Studien påvisade att det finns många barriärer att övervinna för att återbruk ska normaliseras som arbetssätt. En stor utmaning återfinns i det stora kunskapsglappet mellan hyresgäst och hyresvärd, där hyresgästen trots en generellt sett positiv attityd saknar den kunskapsnivå som krävs för att ta ställning i frågan.

Interventionen visade att implementeringen av nudge-verktyg bidrog till en förhöjd kunskapsnivå som resulterade i färre neutrala svar där hyresgästerna tog ställning till bland annat den ekonomiska faktorn. Detta indikerar vikten av att hyresvärden måste ta ansvar och utbilda hyresgästen inom återbruksområdet.

Studien påvisade att det finns många barriärer att övervinna för att återbruk ska normaliseras som arbetssätt

Vidare hade interventionen störst positiv påverkan på tidsfaktorns medelvärde, vilket tyder på att hyresgästerna insåg att återbruksprocessen kan vara mer tidseffektiv än processen när man ska byta ut den fasta inredningen till nya material. För att uppnå detta krävs upprättandet av en god kommunikation där båda parter med ett stort engagemang tar ansvar i frågan. Detta då en framgångsrik implementering av återbruk kräver ett aktivt arbete med en god och samordnad projektledning samt etablering av välfungerande logistiklösningar.

Störst utmaning kunde identifieras i möjligheten att påverka den sociala faktorn. Vi ser dock en stor potential i att normalisera återbruk genom att utforma funktionsgarantier och certifieringar, vilka sätter en garanti samt miljöstämpel på ett återbrukat kontor. Detta i kombination med en tidig fysisk implementering av nudge-vertyg anses vara ett steg i rätt riktning mot en positiv inställning och ett kontor med ett lägre klimatavtryck.

Erik Gustafsson, Junior Kommersiell Förvaltare, Novier

Erika Twengström, Värdering & Analys, Svefa

Om exjobbet

Titel examensarbete: Attityden till återbruk vid hyresgästanpassningar av kontorslokaler: Effekten av nudge genom en intervention
Författare: Erik Gustafsson och Erika Twengström
Handledare: Berndt Lundgren
Institution: KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Institutionen för fastigheter och byggande.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev