Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Så kan vi i branschen motverka trångboddhet

Den ofrivilliga trångboddheten ökar i storstädernas flerbostadshus och tär på de boende som drabbas både psykiskt, fysiskt och socialt. White arkitekter presenterar en åtgärdslista.

Publicerad: 6 november 2020, 14:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Elin Sandström, Rebecca Rubin Moa Lindunger, Gustav Fornwall på White Arkitekter. Foto: White


Ämnen i artikeln:

White arkitekterSocial hållbarhet

Forskning visar att barn från trångbodda hem presterar sämre i skolan och drabbas ofta av sömn- och koncentrationssvårigheter samt trötthet, då det saknas rum för studiero och vila samtidigt som det finns ett överflöd av interaktion och stimulans på den lilla ytan. Den ofrivilliga trångboddheten drabbar främst barn i socioekonomiskt utsatta miljonprogramsområden.

”Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”. Barnkonventionen artikel 27

Ett exempel är Hagaberg i Lindesberg, där en områdesanalys genomfördes på uppdrag av Lindesbergs kommunala bostadsbolag. I en etta ska en familj på sex personer hitta utrymmet för de små barnen att leka, de större barnen att läsa läxor och för de vuxna att studera, arbeta och sköta hushållet. I en tvåa ska åtta personer dela på ett badrum. Mammor i området uttrycker ett akut behov av rum för läxläsning för sina skolbarn, väl medvetna om att läxläsning är en nyckel för skolframgång och skolframgång en nyckel för goda livschanser.

Intervjuer i samband med en områdesanalys i förorten Fagersjö, Stockholm vittnar om samma akuta trångboddhet och stor oro för barnens framtida livschanser. Uppseendeväckande är den stora andel förskolebarn som är i behov av särskilt stöd på grund av koncentrationssvårigheter samt den relativa barnfattigdomen som är markant högre (35 procent) än i Stockholms stad som helhet (16 procent). En pressad ekonomisk livssituation skapar ökad stress och påfrestning för barn i trångbodda hushåll. 

Läs även: ”Trångboddhet hindrar social distansering”

När det är trångt hemma blir framför allt ungdomarna tvingade att tillbringa mycket tid utanför hemmet. Men vilka aktiviteter och målpunkter erbjuder den bostadsnära miljön? Bibliotek och kulturhus är attraktiva målpunkter, men dessa ligger ofta långt bort och har sällan öppettider som erbjuder kvällsvistelse. 

”Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.” Barnkonventionen artikel 31

Den offentliga miljön erbjuder få målpunkter för ungdomar. Många ungdomar hamnar då på centrala offentliga platser med låg vuxennärvaro och social kontroll, vilket skapar en stor utsatthet för så väl gränsöverskridande vuxna som för kriminalitet och våld.  

Ungdomsgårdar och spontanidrottsplatser är målpunkter som ofta lyfts fram som attraktiva, men all forskning och erfarenhet visar att dessa inte nyttjas jämställt utan främst av pojkar. Ungdomsgårdarna har också ofta utmaningar med otrygghet och bristande resurser att fullt möta den sociala utsatthet som många besökare lever i. 

Med barnkonventionen inkorporerad i svensk lag, barnperspektivet som ett nytt moment i samhällsplaneringen och barnperspektivet som en av fyra prioriterade kunskapsutmaningar för att målet gestaltad livsmiljö ska nås har vi inga fler riktlinjer eller direktiv att vänta på. Det är dags att agera.

Läs även: White får ny kontorschef på tre orter

Allas våra barn behöver en förändring. De behöver en bostadsförsörjning där deras behov är vägledande. De är alltid beroende av hur väl vi vuxna förmår möta deras behov i det samhälle som de växer upp i. Här har vår bransch mycket att bidra med genom strategisk planering och bättre utformade bostäder bättre som kan möta fler barns behov och kompensera för ojämlika livsvillkor.

Allas våra barn behöver en förändring nu. Utredningen för en socialt hållbar bostadspolitik är ett viktigt steg i rätt riktning men en hel barndom passerar innan den når sin verkan. 

Vi ser ett antal åtgärder som fastighetsägare och bostadsbolag tillsammans med lokal offentlig förvaltning direkt kan genomföra för att minska trångboddhetens negativa effekter för de barn som drabbas:

• Skapa rum för studiero tillsammans med en ideell läxhjälpsorganisation. Tillgängliggör gemensamhetsytor i eller i anslutning till bostadshuset för läxläsning efter skoltid med trygg vuxennärvaro och kunskapsstöd. 

• Skapa rum för en meningsfull fritid. Gemensamhetsytor i eller i anslutning till bostadshuset tillgängliggörs för föreningsverksamhet med aktiviteter för barn och unga. Samarbeta med lokala idrottsföreningar eller kulturskola. Erbjud en lokal för aktivitet som främjar deras breddande, uppsökande arbete samtidigt som det sänker trösklarna för fler barn att delta i organiserade fritidsaktiviteter. 

• Bostadsgårdarnas potential som bostadskomplement med kvalitativa uterum, oavsett årstid, behöver tillvaratas. Öka vistelsekvaliteter på bostadsgårdarna för att erbjuda plats för studier, arbete och grannskapsgemenskap. Regn- och solskydd, sittplatser med bord, grönska och rum med olika exponeringsgrad ökar bostadsgårdarnas användningsbarhet för fler. 

• Bostadsgårdarnas potential för rörelserikedom och jämlik, dynamisk naturlek för barn i alla åldrar behöver tillvaratas. Låt naturen skapa hemliga rum och rörelseutmaningar som möjliggör för barnen att springa snabbt, utveckla motorik, leka undanskymt, klättra högt och leka lustfyllt och utan mål. Med lekkomplement skapas attraktivitet och trygghet. Med gemensam lekutrustning skapas möjligheter för fler barn, oavsett föräldrars plånbok eller egna lekerfarenheter. 

• De åtgärder som genomförs behöver vara platsspecifika och genomföras tillsammans med de boende för att få full verkningsgrad. Ett ypperligt tillfälle för fastighetsägare, bostadsbolag och lokal offentlig förvaltning att arbeta relations- och förtroendeskapande i sina områden. 

Låt oss som bransch tillsammans sätta barnens rättigheter och behov i centrum av den framtid som redan börjat. 

Läs även: Bostadsbristen ska mätas utifrån hushållens ekonomi

Rebecca Rubin, Arkitekt SAR/MSA, Utvecklingsansvarig stadsbyggnad White Arkitekter

Moa Lindunger, Strateg social hållbarhet White Arkitekter

Gustav Fornwall, Planarkitekt White Arkitekter

Elin Sandström, Strateg social hållbarhet White arkitekter

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev