lördag10 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Samhällsfastigheter

Betalar du rätt fastighetsskatt?

Publicerad: 13 april 2012, 07:17

Jan Alexanderson och Katarina Kuuskoski

Både för hyresvärdar och hyresgäster är det en viktig fråga att tillse att hyresobjektet är föremål för en korrekt fastighetstaxering. Den hyresvärd som uppmärksammar att hans fastighet är feltaxerad kan i bästa fall begära en omprövning av tidigare fastighetstaxering med nedsatt fastighetsskatt som följd.


Ifall fastighetsskatten debiterats ut till hyresgästen ligger det även i hyresgästens intresse att en korrigering kommer till stånd. En korrigering kan ske om fastighetsägaren lämnar in en begäran om omprövning av fastighetstaxeringen till Skatteverket eller överklagar ett fastighetstaxeringsbeslut. Begäran om omprövning eller överklagande kan ske inom fem år från utgången av taxeringsåret.

Vissa fastigheter är undantagna från statlig fastighetsskatt enligt lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt. Från skatteplikt undantas fastigheter som inte är skattepliktiga enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Enligt fastighetstaxeringslagen är alla fastigheter skattepliktiga om inget undantag gäller. Undantagna från skatteplikt är bland annat specialbyggnader. Undantagna är vidare bland annat vissa byggnader där fastigheten till övervägande del används för vård eller omsorgsverksamhet, undervisning eller forskning som bedrivs vid vissa skolor. Ytterligare undantag gäller för byggnader om fastigheten ägs av och till övervägande del används i verksamheten hos vissa kyrkor, stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund, akademier, studentkårer och utländska staters beskickningar.

Som specialbyggnader räknas för­svars­byggnader, ­kommunikations­bygg­nader, distributionsbyggnader, värmecentraler, reningsanläggningar, vårdbyggnader, bad-, sport- och idrottsanläggningar, skolbyggnader, kulturbyggnader, ecklesiastikbyggnader och så kallade allmänna byggnader. Vilken byggnadstyp en fastighet är hänförlig till skall bestämmas med hänsyn till det ändamål som byggnaden till övervägande del är inrättad för och det sätt som byggnad till övervägande del används på.

Varje byggnadskropp skall i princip anses som en byggnad. Är emellertid en byggnadskropp uppdelad genom vertikalt genomgående väggar i två eller flera självständigt fungerande enheter eller ligger byggnadskroppen på flera fastigheter skall varje del av byggnadskroppen indelas som en särskild byggnad. Gemensamma vinds- eller källarutrymmen utgör inte hinder för en sådan indelning (med undantag för tvåbostadsradhuslänga).

Det ovanstående medför att vissa fastigheter som idag har en enhetlig indelning av byggnadstyp kan indelas i olika byggnadsslag. Till den del en viss byggnadskropp kan indelas som specialbyggnad, till exempel som vårdbyggnad eller skolbyggnad (enligt de definitioner som framgår av fastighetstaxeringslagen), kommer en sådan del att vara undantagen fastighetsskatt. Detta medför dels att en begäran om omprövning av tidigare fastställd fastighetstaxering kan resultera i att fastighetsskatt som påförts för tidigare år kan nedsättas, dels att fastighetsskatt för kommande år kan bli lägre än tidigare. Vi har nyligen bistått en klient i ett ärende av det här slaget vilket resulterade i att vår klient i egenskap av hyresgäst på en fastighet som omtaxerades fick en återbetalning om cirka 800 000 kronor från hyresvärden avseende den fastighetsskatt som nedsattes för tidigare perioder. Det var fråga om en byggnad som var in­delad i olika byggnadskroppar varav det i en av byggnadskropparna bedrevs sådan verksamhet som kvalificerar byggnaden som specialbyggnad och därmed undan­tagen från fastighets­skatt. Genom att denna byggnadskropp kunde taxeras som special­byggnad blev taxeringen för fastigheten efter inlämnad begäran om omprövning nedsatt, och tidigare erlagd fastighetsskatt som belöpte på ett högre taxeringsvärde återbetalades av Skatteverket till hyres­värden. Då fastighetsskatten under gällande hyresavtal var en kostnad som skulle bäras av hyresgästen återbetalade hyresvärden därefter den nedsatta skatten till hyresgästen.

Om du som hyresgäst eller hyresvärd misstänker att den fastighet du hyr eller hyr ut kan vara möjlig att omtaxera som specialbyggnad finns i allra högst grad anledning att se över om taxeringen är riktig utifrån rådande förhållanden. Förslagsvis sker detta i samråd mellan hyresgäst som hyresvärd i syfte att uppnå en korrekt och mer förmånlig taxering.
Jan Alexanderson (advokat och delägare) och Katarina Kuuskoski (advokat) Baker & McKenzie Advokatbyrå

Krönika ur Fastighetsnytt 2, 2012

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev