Fredag28.02.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Sök

Rekrytering

Affärsdriven miljöchef med blick för helheten

Publicerad: 21 Mars 2017, 14:59

Staffan Fredlund.

Foto: Peter Westrup.

För ett decennium sedan ägnade en miljöansvarig på ett fastighetsbolag huvudsakligen sin tid åt operativa insatser kring miljöstyrning, följde upp lagstiftning och utförde egenkontroller. Idag arbetar en miljöchef som Staffan Fredlund på Wihlborgs holistiskt, betydligt bredare med hållbarhet i olika aspekter och integrerat med affären. Lika viktig som sakkunskapen om miljö är förmågan att kunna kommunicera.


Ämnen i artikeln:

Wihlborgs Fastigheter

För ett decennium sedan ägnade en miljöansvarig på ett fastighetsbolag huvudsakligen sin tid åt operativa insatser kring miljöstyrning, följde upp lagstiftning och utförde egenkontroller. Idag arbetar en miljöchef som Staffan Fredlund på Wihlborgs holistiskt, betydligt bredare med hållbarhet i olika aspekter och integrerat med affären. Lika viktig som sakkunskapen om miljö är förmågan att kunna kommunicera.

Det känns som en evighet sedan, men Al Gores enormt inflytelserika dokumentärfilm ”En obekväm sanning” om den globala uppvärmningen kom faktiskt så sent som 2006. Det finns fortfarande skeptiker elva år senare, på obehagligt hög nivå, men nästan ingen är längre okunnig om fenomenet global uppvärmning. Staffan Fredlund, som är miljöchef på Whilborgs, representerar den nya typen av miljö- och hållbarhetsansvarig som varit verksam under den period då arbete med klimat och miljö har varit självklara så kallade ”hygienfaktorer” inom näringslivet.

– Den här rollen var mer operativt inriktad förr. Man arbetade med lagstiftning, ledningssystem, rutiner, riktlinjer, egenkontroller, dokumentationskontroll. Idag när man jobbar bredare med hållbarhetsfrågan gör man det mer holistiskt, med hela affären, hela värdekedjan. Vi försöker hitta samarbeten med hyresgäster, exempelvis i form av gröna hyresavtal, men även med våra leverantörer när det gäller klimatfrågan.

Om miljöarbetet ska bli framgångsrikt brukar det vara avgörande att man har med sig högsta ledningen. Det tycker Staffan Fredlund att han har.

– Vår vd Anders Jarl lyssnar på vad jag säger, men han utmanar mig också. Han vill se det affärsdrivna i ett projekt, definiera nyttorna, veta vilka risker vi minskar eller eliminerar, hur vi stärker vår relation med våra strategiska leverantörer eller viktiga hyresgäster.

Kommunikation och engagemang
Staffan Fredlund beskriver sin arbetsdag som till hälften bestående av klassiskt kontorsjobb. Svara på frågor via e-post och telefon, läsa leverantörsdokument eller sätta samman presentationer. Den andra hälften handlar till stor del om interna och externa möten. Prata med projektgrupper och förvaltare inom Wihlborgs för att stämma av miljöarbetet, eller om att träffa forskare från universitetet eller representanter för olika miljörelaterade nätverk som företaget deltar i.
– Sammantaget handlar mitt jobb mycket om kommunikation och samordning, men också mycket om inspiration. Att skapa engagemang, det tror jag nästan är den viktigaste funktionen jag har i den här rollen. Det gäller att hela tiden förklara varför miljöfrågorna är viktiga för oss, och för affären. Det kan handla om att höja kompetensen genom våra egna miljöutbildningar, skriva om viktiga saker på vårt intranät eller informera via e-postutskick. Allra gladast blir jag när medarbetarna själva tar kontakt för att de har ett personligt engagemang i miljö- och klimatfrågor.

Gängtappen

Gängtappen, som är Kockums före detta kontor, är ett exempel på modernt ”återbruk” av en äldre byggnad. Skalet bibehölls och uppdaterades enligt ursprunglig 50-tals design, invändigt är det moderniserat. Ombyggnationen har miljöcertifierats på silvernivå enligt Miljöbyggnad. Foto: Felix Gerlach.

Hållbarare att arbeta holistiskt med bred hållbarhet
I takt med att hållbarhet har blivit en självklarhet inom både privata och offentliga verksamheter finns det de som menar att begreppet kan bli urvattnat. Till slut är allt hållbarhet. Staffan Fredlund tycker ändå inte att det finns någon risk att företag tappar fokus i miljöarbetet när man vidgar hållbarhetsarbetet till att omfatta sociala och ekonomiska frågor.

– Tvärtom tycker jag att det stärker miljöarbetet att arbeta med flera perspektiv samtidigt. Åtgärder håller längre över tid om du får fler med dig i beslutet. När vi arbetar med biologisk mångfald, som handlar mycket om hur vi utvecklar våra grönytor och skapar trivsel på dem, så kan man skapa trivsel för såväl hyresgäster som djur som vistas på fastigheterna. Hyresgäster som trivs får ett mervärde kopplat till den hyra man betalar, ekologin vinner på det och ganska ofta kan hyresgästerna hitta ett engagemang i samband med den här typen av projekt.

Att jobba som miljöchef idag handlar enligt Staffan Fredlund om att jobba just holistiskt och affärsdrivet.

– Ju mer du kan om din egen affär, desto större nytta kan du göra. Som miljöchef idag måste du ha en bredare kompetens, exempelvis managementkompetens kopplat till strategi och ekonomi. Nyligen besökte jag finansföretaget Öhman och träffade deras kunder. Då fick jag en helt annan typ av frågor som var mer ”rakt på sak” än när man pratar med miljömänniskor som redan är frälsta. En investerare kan fråga ”hur jobbar ni med säkerhet i elpris” till exempel.  De tänker mer i ett riskperspektiv och i termer av vad som genererar intäkter.

Konstruktivt samspel med skånska kommuner
Whilborgs har sitt huvudkontor i stadsdelen Dockan i centrala Malmö. Staffan Fredlund menar att företagets ambitiösa miljöarbete behövs eftersom man är verksamma i Helsingborg, Lund och Malmö. Tre kommuner som han menar har väldigt höga hållbarhetsambitioner.

– Det betyder att miljöfrågor kommer in på ett naturligt vis i frågor kring detaljplaneprocesser och bygglov. Många av våra hyresgäster kommer dessutom från offentlig sektor och när vi träffar dem kommer den här typen av frågor alltid upp. Det uppstår ett samspel och vi driver miljö- och klimatfrågorna tillsammans. Det är enklare, och roligare, att arbeta med hållbarhet när det finns ett tydligt kundkrav.

Malmö har blivit känt för stadens hållbara stadsplanering under ledning av stadsbyggnadsdirektören Christer Larsson. Ett förhållande som Staffan Fredlund menar förenklar hans eget och Whilborgs miljöarbete.

– När vi nu ska bygga nytt ute i Hyllie har kommunen redan tagit fram ett miljöprogram och är tydliga med de förväntningar man ställer på byggherrarna.  Hade vi som byggherre inte haft något eget miljötänkande sedan tidigare hade vi nog blivit förvånade, men vi har ett eget miljöprogram och arbetar sedan flera år med standarden Miljöbyggnad.

Utsläpp av koldioxid har minskat med cirka 40 procent
Wihlborgs och Malmö stad för en löpande dialog kring stadsdelsprojekt som Dockan, Hyllie och Nyhamnen. Något som Staffan Fredlund ser som mycket konstruktivt.

– Man går mer och mer från att tänka i termer av enskilda byggprojekt till att tänka i termer av stadsdelar. Vi ser hur vi gemensamt tänker på grönytor, mobilitet, klimatanpassning. Då får man också bättre resultat.

När det gäller Wihlborgs egna resultat inom miljö- och klimat är minskningen av koldioxidutsläpp ett positivt exempel. Mellan 2005 och 2015 minskade de energirelaterade koldioxidutsläppen med cirka 40 procent. Enligt Staffan Fredlund handlar det om att tänka löpande i termer av klassisk energieffektivisering.

– Jag kan inte ta åt mig äran för hela den här resan, men jag tror att en viktig del är att hela tiden tänka på hur man hushåller med resurser. Hela tiden tänka på hur vi levererar så bra byggnader som möjligt i förhållande till det hyresgästerna förväntar sig av oss. Hela tiden jobba med att trimma in de olika systemen, som kyla, värme, ventilation. Följa upp nyckeltal, inte en gång om året, utan minst en gång i månaden för att se trenderna.

Förnybar energi och tydlig ansvarsfördelning
En annan effektiv koldioxidsänkande åtgärd var att lägga om en stor del av energiförbrukningen till förnybar energi. Företaget köper in förnybar el och använder ursprungsmärkt värme i stor utsträckning. Även transporterna går på förnybara bränslen.

– Har man den systematiken att hela tiden tänka på de stora pusselbitarna och sedan på de mindre blir det bra. Har vi till exempel några gasleveranser som vi kan lägga över till biogas eller fordon som kan övergå till biogas som bränsle så ser vi till att det blir gjort. Det är en fråga om systematik helt enkelt.

Ytterligare en faktor som har bidragit till minskade koldioxidutsläpp är tydlig ansvarsfördelning.

– Det arbetar jag med dagligen, dels via vår miljöhandbok som är en typ av miljöledningssystem, dels genom att hela tiden tydliggöra vem som har ansvaret för en enskild fråga och hur vi arbetar utifrån vår miljöpolicy med att hitta rutiner för att driva de här frågorna. Så fort det är något som är otydligt försöker jag reda ut det; ligger det här på förvaltarna? Ligger det på fastighetschefen? Ligger det på mig? Det är en intressant utveckling vi har haft, att vi har lyckats minska vår klimatpåverkan så mycket som vi har gjort och samtidigt ökat vår uthyrningsbara yta.

Sedumtak

Sedumtak används för att öka biologisk mångfald, för att magasinera regnvatten, kyler på sommaren och isolerar på vintern. Foto: Wihlborgs.

Miljöpåverkan vid om- och nyproduktion i certifieringen
Enligt Staffan Fredlund är det viktigt att inte bara applicera miljötänkandet när man planerar de nya och mer omfattande projekten. Wihlborgs använder i första hand miljöstandarden Miljöbyggnad vid miljöcertifiering av byggnader. Företaget tar även med möjligheten till att certifiera vid om- och tillbyggnader av befintliga byggnader.

– Det är lätt att fixera sig vid de stora projekten och tänka att här måste vi ha ett miljötänkande, men det är lika viktigt att jobba med det löpande, även i mindre skala. När vi gör en mindre ombyggnad eller renoverar ska vi även då se efter hur vi kan få en hög miljöprestanda. Det kan handla om att göra miljörevision och se vad som är inbyggt idag i husen eller bedöma byggvarors miljöprestanda.  Det är en lärdom som miljöchef att den här branschen aldrig står stilla. Det händer saker hela tiden. Vi förvärvar bolag och byggnader, vi säljer bolag och byggnader, hyresgäster flyttar in och ut.

En egenskap hos Miljöbyggnad är att det sker en uppföljning över tid. Efter två år ska certifieringen valideras igen. Granskningen görs av Sweden Green Building Council, som använder inhyrda konsulter så att företaget som ska valideras vet inte vem som verifierar de inskickade handlingarna mot standarden. Ibland sker också besök på plats för att se byggnaden och säkerställa att byggherrens uppgifter stämmer.

– Det sätter press på oss att i förvaltningen över tid bibehålla miljöprestanda. Vi har samma kravmall och rapporterar på samma sätt som i själva byggprojektet, säger Staffan Fredlund.

Aldrig badwill att jobba med miljöfrågor
Sedan ett antal år är det många fastighetsägare som arbetat med så kallade gröna hyreskontrakt. Wihlborgs är en av dem. Staffan Fredlund menar att intresset för dem varierar.

– Alla hyresgäster tycker inte att miljö är den viktigaste frågan, utan prioriterar pris, läge eller funktionalitet till exempel. När vi träffar hyresgästen går vi igenom det gröna hyresavtalet och hur vi jobbar med det. Det är något som hyresgästen får på köpet, och det blir vad hyresgästen och vi inom Wihlborgs gör av det. Ska man få ett riktigt bra utfall behöver vi ha en löpande dialog med vår hyresgäst så att vi tillsammans hittar möjligheter. Det är i alla fall aldrig badwill för oss i relation till hyresgästen att vi är ambitiösa på miljöområdet.

Ett lyckat exempel på samarbete som Staffan Fredlund gärna lyfter fram är en digital display i Region Skånes huvudkontor i Malmö som visar upp vilka energiprestanda huset har på dygnsbasis.

– Det ger möjlighet för oss att berätta att det är en miljöcertifierad byggnad, Region Skåne kan berätta externt att de bedriver ett medvetet miljöarbete och energibolaget E.on kan berätta om hur de bidrar till energibesparing. Jag ser det som ett lyckat exempel på hur man kan kommunicera miljöarbete och samarbete med hyresgästerna.

Finns många positiva drivkrafter mot global uppvärmning
För att återkoppla till Al Gore och hans obekväma sanningar så är arbetet mot global uppvärmning en uppgift för hela världssamfundet. Den nye amerikanske presidenten har bland annat uttryckt kritik mot Parisavtalet och håller inte med den avgående presidenten om att global uppvärmning är en stor fråga. Staffan Fredlund erkänner att han i det här avseendet skulle ha kunnat tänka sig en annan utgång av det amerikanska valet, men säger att han snarare är kluven än orolig när det gäller internationell klimatpolitik.

– Det finns så många drivkrafter för klimatet på global nivå som är positiva för tillfället. Klimatkonferensen i Paris slog väl ut, vi har FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 som också har landat, och som kommer att driva städer och näringsliv i en gemensam riktning. Det ger ett gemensamt språk för hur man ska jobba med hållbarhetsfrågor och de 17 miljömålen inom Agenda 2030. Det blir lättare att jämföra städer, länder och företag i miljösammanhang.

Miljö- och klimatarbete handlar inte längre enbart om etik, utan blir mer och mer affärsdrivet. Idag använder man solceller för att det är lönsammare än fossildrivna alternativ.

– Många företag ser ett värde kopplat till varumärket i miljöarbetet, och kommer att driva det vidare, även om det finns politiska krafter som har en mer konservativ syn. Företag som Google, Facebook och Ikea tar viktiga initiativ på det här området. Ikea jobbar mycket med sin energiproduktion, transporter och ser över var råvaror kommer ifrån. Jag hoppas att vi har nått en brytpunkt där politiken får mindre betydelse och att miljö- och klimatarbetet drivs vidare utifrån ett rationellt affärstänkande.

Daniel Bergstrand

Ämnen i artikeln:

Wihlborgs Fastigheter

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.