Måndag26.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Historiskt

PM Budgetpropositionen

Publicerad: 20 September 2009, 22:00

Offensiv budgetproposition Budgetpropositionen för 2010 innehåller ytterligare offensiva åtgärder för att möta lågkonjunkturen i spåren av finanskrisen. Totalt satsas 32 miljarder kronor på nya åtgärder för 2010 och 24 miljarder kronor för 2011…


Källa: Pressmeddelande Finansdepartementet, 2009-09-21

Offensiv budgetproposition

Budgetpropositionen för 2010 innehåller ytterligare offensiva åtgärder för att möta lågkonjunkturen i spåren av finanskrisen. Totalt satsas 32 miljarder kronor på nya åtgärder för 2010 och 24 miljarder kronor för 2011.

– I krisens spår riskerar många att bli kvar i ett långt och destruktivt utanförskap efter att ha förlorat sina jobb. Vi försöker dämpa krisens skador med kraftfulla åtgärder för jobb och företagande samt med stöd till alla dem som drabbats hårt av arbetslöshet för att de snabbare ska kunna komma tillbaka. Vi ger förutsättningar för att behålla kvaliteten i skolan och omsorgen trots de tuffa åren framför oss, säger finansminister Anders Borg.

Åtgärderna i budgeten inriktas på att

• dämpa fallet i sysselsättningen

• förhindra att arbetslösheten biter sig fast

• värna välfärdens kärna

• stimulera till fler och växande företag

• värna klimatet.

Ytterligare åtgärder motiverade

Den kraftiga konjunkturnedgången i världsekonomin har drabbat den exportberoende svenska ekonomin hårt. Under 2009 bedöms BNP i Sverige falla med 5,2 procent, vilket är den svagaste tillväxten för ett enskilt år sedan andra världskriget. Samtidigt bedöms arbetslösheten fortsätta att stiga till 11,6 procent 2011 för att först därefter falla tillbaka.

Nu finns tecken på att världsekonomin håller på att stabiliseras. Situationen på finansmarknaderna har stabiliserats; hushållens och företagens möjligheter att få lån har förbättrats. Detta minskar risken för ytterligare negativa återverkningar på konjunkturen och de offentliga finanserna. Jämfört med prognosen i 2009 års ekonomiska vårproposition beräknas den offentliga sektorns finanser bli starkare. Det finansiella sparandet i den offentliga sektorn beräknas bli -2,2 procent som andel av BNP i år och -3,4 procent 2010.

Konjunkturnedgången gör det än viktigare för regeringen att fortsätta arbetet för att fler människor ska kunna arbeta och färre stå utanför arbetsmarknaden. Det låga resursutnyttjandet, det kraftiga fallet i sysselsättningen och den minskade risken för de offentliga finanserna motiverar ytterligare krisåtgärder.

Dämpa fallet i sysselsättningen

För att dämpa fallet i sysselsättning i den djupa lågkonjunkturen föreslår regeringen en rad åtgärder som påverkar sysselsättningen i den offentliga sektorn. Det handlar om ökat stöd till kommuner och landsting samt satsningar på infrastruktur.

Förhindra att den höga arbetslösheten biter sig fast

Den svåraste och viktigaste uppgiften regeringen har är att förhindra att arbetslösheten fastnar på en hög nivå – att den ökning av arbetslösheten som kommer att ske under de kommande åren består och blir varaktig.

Politiken kan därför inte bara inriktas på att stimulera efterfrågan, utan måste också kompletteras med satsningar som gör att den ökade arbetslösheten 2009 och 2010 inte fastnar på en hög nivå. Det handlar om fler åtgärder som ökar arbetslösas anställningsbarhet, förbättrar företagsklimatet och gör det mer lönsamt att arbeta.

Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta och bidrar därmed till att fler människor förblir aktiva på arbetsmarknaden. Därmed förbättras förutsättningarna för en stark sysselsättningsuppgång när ekonomin tydligt vänder upp. Ett ökat jobbskatteavdrag bidrar därmed till en högre sysselsättning även efter 2010.

Upprätthålla viktiga välfärdstjänster under lågkonjunkturen

Även i den djupa lågkonjunkturen måste centrala välfärdstjänster som vård, omsorg och rättsväsende säkerställas. Med de åtgärder som föreslås vill regeringen dels prioritera kärnverksamheterna inom offentlig sektor, dels skapa en rättvisare fördelning av den offentliga sektorns resurser.

De tillfälliga resurserna till kommuner och landsting 2010 och 2011 bidrar till att viktiga välfärdstjänster som skola, sjukvård och äldreomsorg kan upprätthållas under lågkonjunkturen. Ökade anslag till rättsväsendet ger bland annat polis, domstolsväsende och kriminalvård förutsättningar att öka effektiviteten och förbättra resultaten i verksamheten. Sänkt skatt för pensionärer och höjt bostadstillägg för personer med aktivitets- och sjukersättning lindrar krisens effekter och bidrar till ökad trygghet.

Stimulera till fler och växande företag

Ett innovativt och dynamiskt näringsliv med god anpassningsförmåga är av central betydelse för den ekonomiska tillväxten. Regeringen föreslår därför i denna proposition en rad åtgärder som stärker incitamenten att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Åtgärderna ökar tryggheten för företagare, gör det mindre riskfyllt att starta nya företag och sänker kostnaden för många företag. Det handlar till exempel om nedsatta egenavgifter för enskilda företagare för att öka de små företagens förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Värna klimatet

För att uppnå Sveriges energimål föreslår regeringen ytterligare satsningar för att främja en effektivare energianvändning i industrin, jord- och skogsbruket, byggsektorn, hushållen och den offentliga sektorn. Regeringen föreslår även att ytterligare medel sätts av till klimatinvesteringar i utvecklingsländerna för att nå Sveriges klimatmål om att minska utsläppen av växthusgaser. Dessutom presenteras fortsatta förebyggande åtgärder för att anpassa Sverige till de klimatförändringar som oundvikligen kommer att ske.

Redaktionen

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.