Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Här byggs den nya tåg-, cykel- och gångbron till Lidingö . Staten har lovat att betala halva kalaset i utbyte mot bland annat 882 bostäder, men riktigt så kommer det inte att bli.

Foto: Mattias de Frumerie

Lidingö bryter avtal om bostadsbyggande – får ändå nya bron till halva priset

Lidingö stad får 340 miljoner kronor av staten för att klara av att bygga en ny bro för 740 miljoner kronor. Som motprestation lovade staden att bygga 882 bostäder, ett löfte som på några år sjunkit ihop som en illa bakad sufflé. Kvarstår gör ett par hundra bostäder i projekt som ännu inte har påbörjats – fastän flertal fastighetsägare och byggentreprenörer står redo att sätta spaden i backen.

Publicerad: 5 november 2021, 08:59

Björn Anderberg

Reporter

bjorn.anderberg@bbm.bonnier.se

I förra decenniets mitt stod Lidingö Stad med ett problem som krävde sin lösning. Lidingö hade just förkastat statens bud i den så kallade Stockholmsöverenskommelsen om tunnelbana i utbyte mot tusentals centrumnära lägenheter. Samtidigt var Lidingötågets bro, med nära 100 år på nacken, i behov en så kostsam renovering att det var osäkert om den ens var värd att behålla. 

Åtgärd och motprestation

I det läget kom de nya stadsmiljövtalen som en skänk från ovan. Kostnaden för en ny bro på över 700 miljoner kronor skulle på ett bräde kunna halveras om Lidingö stad kom överens med staten och Trafikverket om villkoren för ett avtal. 

Stadmiljöavtalen som funnits sedan 2015 bygger på åtgärder och motprestationer. I en ansökan presenterar en kommun åtgärder som ska uppgradera hållbara klimatsmarta transporter, till exempel gång- och cykelvänligare miljöer eller effektiva kollektivtrafiklösningar. 

Själva åtgärden ska sedan kombineras med motprestationer som är i linje med de politiska målen i stadsmiljöavtalen – till exempel energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser eller bidrag som uppfyller miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Som en del av stadsmiljöavtalet lovade Lidingö stad Trafikverket att bygga minst 200 lägenheter på en parkeringsplats vid Lidingö centrum och skapa en trivsam boendemiljö. Oppositionspolitikern Patrik Buddgård (C) konstaterar att ingenting av detta har hänt och att planarbetet för platsen helt har avstannat. Foto: Mattias de Frumerie

Som en del av stadsmiljöavtalet lovade Lidingö stad Trafikverket att bygga minst 200 lägenheter på en parkeringsplats vid Lidingö centrum och skapa en trivsam boendemiljö. Oppositionspolitikern Patrik Buddgård (C) konstaterar att ingenting av detta har hänt och att planarbetet för platsen helt har avstannat.

Foto: Mattias de Frumerie

För Lidingö stad gick det till att börja med alldeles utmärkt. Nya gång- och cykelvägar, infartsparkeringar och kajplatser för pendelbåtar var motprestationer som presenterades i förhandlingarna. Men insatserna var höga, en helt ny bro för dubbelspår för tågen, med utrymme för gång och cykeltrafik skulle gå på över 700 miljoner kronor och kräva ett av de största stadsmiljöavtalen.

Bostadslöften som svek

Hela avtalets konstruktion och målsättning handlar om att kollektivtrafik ska bli långsiktigt hållbar och lönsam och då krävs nya resenärer, till exempel genom nya bostäder i anslutning till de nya åtgärder som avtalet ekonomiskt ska bidra till. Så Lidingö stad lovade dessutom Trafikverket att bygga 882 nya bostäder. Utifrån boendestatistik för Stockholms län motsvarar det 1 500 – 2 000 nya invånare i kommunen.

Här är bygglöften som försvann

I det ursprungliga avtalet lovade Lidingö att bygga följande bostäder:

300 i Lidingö centrum, 500 i Högsätra, 30 i Torsvik, samt 52 bostäder i mindre projekt. 

Efter omförhandling med Trafikverket år 2020 återstod löften om följande bostäder:

100–200 i Lidingö centrum, 300 i Högsätra, 30 i Torsvik, 150 i Larsberg samt 62 bostäder i mindre projekt. 

I dagsläget inför ny omförhandling är läget:

Inget detaljplanearbete pågår i Lidingö Centrum. När det gäller detaljplanen i Larsberg har majoriteten hastigt dragit tillbaka den under året men är nu beredda att ta upp diskussionen på nytt fast då ett projekt med mindre omfattning. I Högsätra har markanvisningen landat på 140 lägenheter och 35 exklusiva radhus. Även de två mindre projekten kvarstår. Av 882 utlovade bostäder ska nu Trafikverket ta ställning till en neddragning till 200-300, alla långt från byggstart. 

Förhandlingar kunde därmed slutföras och år 2018 påbörjades upphandlingen av en ny bro för 740 miljoner kronor. I det läget lovade Region Stockholm att skjuta till 66 miljoner för att bygga dubbelspår och Trafikverket godkänner en finansiering på drygt 340 miljoner kronor. Resten av räkningen skulle Lidingö stad själva stå för, en i sammanhanget billig lösning för kommunen. 

Så långt var alla överens - staten, regionen, majoritet och opposition i Lidingö Stad. Men åren gick, det blev val, en ny kommunledning tog plats vid grytorna, och plötsligt var det inte lika självklart att frikostigt bidra med bostäder till Stockholmsregionen, som är i stort behov av just detta. 

De 882 lägenheterna var något år senare i bästa fall drygt 600 lägenheter. Det borde rimligen betraktas som ett avtalsbrott och inga pengar från staten till bron. Men riktigt så enkelt är det inte.  

Rami Yones, enhetschef för nationell samhällsplanering på Trafikverket. Foto: Trafikverket

Rami Yones, enhetschef för nationell samhällsplanering på Trafikverket.

Foto: Trafikverket

Uppdraget att förhandla med kommunerna och genomföra Stadsmiljöavtalen ligger hos Trafikverket där Rami Yones är ansvarig för den delen av verksamheten. Han berättar för Byggindustrin om en process där Trafikverket under avtalets gång gör årliga uppföljningar och visar det sig att löften bryts blir det en nedsättning av beloppet. 

Svaga sanktionsmöjligheter

Så när det förra året var dags för den första uppföljningen med Lidingö Stad minskades stadsmiljöbidraget därför med 6,9 miljoner kronor. Cirka 2 procent i nedsatt bidrag är en mycket blygsam smäll på fingrarna för ett brutet löfte. 

Det här är Stadsmiljöavtalen

• Kommuner och regioner kan sedan 2015 söka stöd hos Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer. För närvarande skjuter staten till 1 miljard kronor per år för ändmålet. Åtgärder som stöd söks för, och motprestationer, ska vara genomförda senast under år 2029.

 

• Syftet med satsningen är enligt Trafikverket att: 

”...främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik samt hållbara godstransportlösningar. Förutsättningar för stöd är att motprestationer som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande genomförs”. 

 

• Två parallella utlysningar är öppna just nu.  En för ordinarie ansökan av stadsmiljöavtalen som stänger 28 januari 2022 och en riktad ansökan till den tillfälliga förstärkningen för cykelåtgärder som stänger den 30 november 2021.

Rami Yones tycker inte att det är så konstigt. Stadsmiljöavtalen har funnits i snart fem år och Trafikverket har lärt sig att planbeslut om nya bostäder är det trubbigaste inslaget bland utlovade motprestationer. 

Detaljplaneras värde är därför lågt när vi bedömer helheten. Men med det sagt, ändrar man sig och inte fullföljer detaljplaner så reducerar vi bidraget.

– Bara för att en kommun tar ett beslut om en detaljplan är det inte säkert att det byggs. Det är också så att det tar lång tid mellan att planbeslut och faktiska färdigbyggda bostäder. Detaljplanernas värde är därför lågt när vi bedömer helheten. Men med det sagt, ändrar man sig och inte fullföljer detaljplaner så reducerar vi bidraget, säger Rami Yones, som tar Lidingös beslut om att bygga mindre med upphöjt lugn. 

Politisk osämja

Riktigt så lugnt är det inte den lokala politiska debatten. Centerpartiet, som är i opposition på Lidingö har drivit den här frågan hårt och konstaterar att det är att göra det enkelt för sig om man bara fokuserar på 6,9 miljoner kronor i minskat bidrag. 

– Detta kostar trippelt för Lidingöborna med minskat bidrag i stadsmiljöavtalet, uteblivna markintäkter samt att förbättringar i vår gemensamma boendemiljö uteblir. Dessutom slängs ytterligare pengar i sjön då arkitekter och konsulters arbete med planerna inte leder till faktiska bostäder, säger Patrik Buddgård (C) som är partiets gruppledare i fullmäktige. 

Detta kostar trippelt för Lidingöborna med minskat bidrag i stadsmiljöavtalet, uteblivna markintäkter samt att förbättringar i vår gemensamma boendemiljö uteblir.

Centern och andra oppositionspartier på Lidingö ser nu samtidigt hur de resterande 600 bostäderna med planbeslut håller på att falla ihop som en illa bakad sufflé. Kvar från den ursprungliga planen finns i dag i bästa fall ett par 100 lägenheter. 

– Här har vi lovat Trafikverket att bygga minst 200 lägenheter och skapa en trivsam boendemiljö. Men i dag finns ingen aktivitet överhuvudtaget i den riktningen och inne i stadshuset görs inga planer, säger Patrik Buddgård och blickar ut över Lidingö Centrums parkeringsplats, daterad från tidigt 90-tal. 

Andra aktuella Stadsmiljöavtal

Enköpings kommun har tillsammans med Region Uppsala sökt stöd för infrastruktur för nytt linjenät i Enköping och beviljats 37,2 miljoner kronor för en totalkostnad på 74,5 miljoner kronor.  Bland motprestationer och åtgärder finns detaljplan för 300 bostäder, nytt stadsbussnät, cykel parkeringar, Mobility Management-paket med mera.

Helsingborgs kommun har sökt stöd för en ny kollektivtrafiknod och beviljats 69,1 miljoner kronor för en totalkostnad på 140,5 miljoner kronor.  Bland motprestationer och åtgärder finns detaljplan för 700–800 bostäder, nya cykelvägar, implementering, handlingsplan för nya stationsorter (Påarp och Rydebäck), program för förtätning av Västra Berga med mera.

Haninge kommun har tillsammans med Region Stockholm sökt stöd för en ny ett cykelgarage Vega station samt ett regionalt cykelstråk (Handen–Västerhaninge) och beviljats 19,7 miljoner kronor för en totalkostnad på 39,4 miljoner kronor. Bland motprestationer och åtgärder finns detaljplan 300 bostäder, projekt om säkra skolvägar, parkeringsavgifter i Handen, nya cykelparkeringar i Haninge kommun med mera.

 

Lidingös starke man i dag är kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M). Huruvida Lidingö ska bygga eller inte bygga och projekt för ökandet av hållbart resande blir lite oklart i intervjun. 

Bara för att man tar ett planbeslut är det inte säkert att någon vill bygga.

– Bara för att man tar ett planbeslut är det inte säkert att någon vill bygga, men vi följer avtalet och accepterar Trafikverkets beslut, säger han. 

Det är dock en historieskrivning som Patrik Buddgård vänder sig emot. 

– Det är inte sant, vi vet att det finns ett flertal fastighetsägare och byggentreprenörer som är redo att vara med och utveckla Lidingö. 

Byggherren som vill bygga på Lidingö

Ett av projekten i stadsmiljöavtalet som fått stor uppmärksamhet gäller fastighetsbolaget John Mattson som vill bygga 150 lägenheter i tre punkthus i Larsberg där det i dag finns ett uttjänt parkeringshus. Det projektet lades till i den första revideringen av avtalet, men är för tillfället stoppat.   

Siv Malmgren, vd för John Mattson. Foto: Hans Alm

Siv Malmgren, vd för John Mattson.

Foto: Hans Alm

– Vi har velat utveckla på den platsen i tio år, och sitter nu åter i diskussioner med byggnadsnämnden eftersom vi har olika uppfattningar om hur omfattande man kan bygga där, säger Siv Malmgren, vd för John Mattson till Byggindustrin och fortsätter:

– För övrigt ser vi möjligheter att bygga upp emot 1 000 lägenheter på redan hårdgjord yta och skulle gärna få med oss kommunen i diskussioner om detta. 

Vi ser möjligheter att bygga upp emot 1 000 lägenheter på redan hårdgjord yta och skulle gärna få med oss kommunen i diskussioner om detta.

Inför den omförhandling som ska ske nu i höst är Daniel Källenfors kritiskt till hela upplägget i stadsmiljöavtalen och vill se en annan ordning. 

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad. Foto: Lidingö stad

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad.

Foto: Lidingö stad

– Det här är rättsosäkert. Trafikverket har inga tydliga parametrar när det diskuteras avdrag i omförhandlingarna. Och vi kan i förhand inte få något besked om vad avdragen blir för uteblivna motprestationer eller värdet om föreslag till alternativa projekt då allt inte går att genomföra enligt ursprungliga planen. 

Det här är rättsosäkert. Trafikverket har inga tydliga parametrar när det diskuteras avdrag i omförhandlingarna.

Det är en sak, men finns det inte en etisk plikt att följa ingångna avtal? 

– Det gör vi, det är Trafikverket som bedömer våra prestationer. 

Så dags att summera. 

Den nya tåg-, cykel- och gångbron till Lidingö byggs nu för fullt. Staten har lovat att betala halva kalaset i utbyte mot bland annat 882 bostäder. Dessa bostäder blir bara färre och färre. När den nya bron öppnas för trafik om ett drygt år kommer ingen av de utlovade 882 bostäderna att vara byggda, och inte en enda spade för detta bostadsbyggande kommer att ha sats i marken. 


Ämnen i artikeln:

John MattsonLidingö centrumTrafikverketCenterpartietModeraterna

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.