Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Börs

Blackstone lägger bud på D. Carnegie

Publicerad: 17 oktober 2016, 04:40

Foto: Dreamstime.

Blackstone har nu, som tidigare aviserat, lagt ett kontant uppköpsbud på resterande aktier i D. Carnegie & Co. Det rör sig om ett så kallat budpliktsbud då Blackstone redan äger 32 procent av kapitalet och 40 procent av rösterna i fastighetsbolaget. Budet som ligger på 100 kronor per aktie rekommenderas inte av bolagets oberoende budkommitté.


Ämnen i artikeln:

Blackstone GroupHembla

Blackstone har nu, som tidigare aviserat, lagt ett kontant uppköpsbud på resterande aktier i D. Carnegie & Co. Det rör sig om ett så kallat budpliktsbud då Blackstone redan äger 32 procent av kapitalet och 40 procent av rösterna i fastighetsbolaget. Budet som ligger på 100 kronor per aktie rekommenderas inte av bolagets oberoende budkommitté.

Via ett helägt holdingbolag, Vega Holdco, ingick Blackstone under sommaren ett avtal med D. Carnegies då tre största ägare, Kvalitena, Svensk Bolig Holding och Frasdale, där man förpliktade sig att köpa lejonparten av de tre största ägarnas innehav i D. Carnegie. I fallet SBH köpte man samtliga aktier och i fallen Kvalitena och Frasdale som sagt, lejonparten. I och med köpet skulle man komma upp i 32 procent av kapital och 40 procent av röster i fastighetsbolaget och därmed skapades budplikt. Budplikt innebär att man antingen får lägga bud på samtliga aktier, eller avyttra en del av sitt innehav så att man igen hamnar under budgränsen.

Att Blackstone skulle sälja av sitt innehav föreföll föga sannolikt och ett bud var således väntat. Efter börsens stängning torsdagen 13 oktober informerade Blackstone marknaden om att man nu hade tillträtt aktierna från trojkan och att man senast den 10 november skulle återkomma med ett bud. Så länge väntade man inte och nu föreligger alltså ett bud.

Liksom man redan hade kommunicerat erbjuder sig Blackstone att betala 100 kronor per utestående aktie i bolaget, både för A- och B-aktier, och dessutom 51,1 kronor för optioner av serie 2014/2017, 30,3 kronor per option av serie 2015/2018, 13,7 kronor per option av serie 2016/2019. Budet innebär enligt Blackstone en premie om 10 procent jämfört med den volymvägda snittkursen för D. Carnegies B-aktie de senaste tre månaderna.

Budet har inga villkor och som nämnts ovan betalar man kontant. Finansiering är tillgänglig.

I ett separat pressmeddelande från D. Carnegies styrelse meddelar styrelsens oberoende budkommitté aktieägarna att inte acceptera budet. Man bedömer budet inte vara skäligt, bland annat utifrån rådande marknads- och ränteläge samt de nivåer D. Carnegies aktie varit på sedan Blackstones första kommunikation med marknaden i juni. Man lutar sig även mot Handelsbankens oberoende värderingsutlåtande som inte anser budet vara skäligt.

Budkommitténs rekommendation i sin helhet:
”Kommittén grundar sitt uttalande på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Kommittén ansett vara relevanta vid utvärderingen av Budpliktsbudet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning och förväntade framtida utveckling samt därtill relaterade möjligheter och risker. Kommittén har även utvärderat alternativa strukturer.

Kommittén konstaterar att priset per aktie som Vega Holdco erbjuder innebär en rabatt om cirka 6,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 106,43 kronor för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de tre senaste månaderna fram till och med den 14 oktober 2016, dvs. den sista handelsdagen före Budpliktsbudets offentliggörande. Jämfört med stängningskursen om 102,50 kronor för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm den 14 oktober 2016 innebär Budpliktsbudet en rabatt om cirka 2,4 procent. Kommittén konstaterar vidare att priset per aktie i Budpliktsbudet motsvarar det pris per aktie som Vega Holdco betalade vid förvärven av de tre större aktieägarnas aktier i enlighet med avtalen som träffades den 15 juli 2016.

Bedömningen grundar sig även på Handelsbankens värderingsutlåtande avseende skäligheten från finansiell synvinkel för aktieägarna i D. Carnegie & Co av Budpliktsbudet. Enligt värderingsutlåtandet, som biläggs detta pressmeddelande, är Handelsbankens uppfattning att Budpliktsbudet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i D. Carnegie & Co.

Mot ovan bakgrund, och utifrån nuvarande marknads- och ränteläge, rekommenderar Kommittén enhälligt D. Carnegie & Co:s aktieägare att inte acceptera Budpliktsbudet. Kommittén bedömer emellertid att det kan vara positivt för Bolaget att en välkänd fastighetsinvesterare som Blackstone är ny huvudägare och kan bidra till Bolagets fortsatta utveckling.

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist som uppkommer med anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.”

Sverrir Thór

Ämnen i artikeln:

Blackstone GroupHembla

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.