Tisdag24.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Sök

Aktiemarknad

Vad är preferensaktier ?

Publicerad: 10 Juni 2014, 13:15

Tone Myhre-Jensen.

Foto: Cederquist.

Det har på marknaden de senaste tre-fyra åren blivit allt vanligare med emissioner av en särskild typ av preferensaktier som alternativ till, framförallt, traditionell banklånefinansiering.


Det har på marknaden de senaste tre-fyra åren blivit allt vanligare med emissioner av en särskild typ av preferensaktier som alternativ till, framförallt, traditionell banklånefinansiering.

Dessa “nya” typer av preferensaktier har varit mest vanligt förekommande bland fastighetsbolag men kan även ses i andra bolag (till exempel i Ratos, Eniro med flera). Det som utmärker den här typen av aktier är att de är konstruerade så att de till stor utsträckning påminner om ett skuldinstrument och närmast är att jämföra med en obligation.

Preferensaktien fungerar på så vis att innehavaren betalar ett investeringsbelopp för aktien och därefter löpande får en kvartalsvis utdelning (jämför ränta) på aktien. Preferensaktieägarna kan sägas ha “första-tjing” på en bestämd utdelningsnivå, till exempel 20 kronor per aktie per år. Om bolagets resultat inte räcker till för att betala den årliga utdelningen till preferens-aktieägarna ackumuleras preferensaktieägarnas rätt till utdelning, ofta med tillägg av en räntesats. Först efter att preferensaktieägarna har fått sin förtursutdelning och om det därefter finns något kvar, kan övriga aktieägare få utdelning. Det är i detta sammanhang viktigt att komma ihåg att innan det kan bli någon utdelning alls så ska till exempel ränta till banker och obligationsinnehavare betalas.

Preferensaktieägarna har motsvarande rätt till förtur vid bolagets likvidation som vid utdelning vilket innebär att om det finns fritt eget kapital kvar att dela ut efter att övriga kreditgivare har fått betalning, så har preferensaktieägarna först rätt till sitt “förtursbelopp” innan stamaktieägarna får del av de återstående medlen.

Vad krävs för att ge ut preferensaktier?
I princip alla bolag skulle i teorin kunna ge ut preferensaktier, men utgivandet av preferensaktier förutsätter, för att vara attraktivt för befintliga ägare att besluta om, att bolaget genererar ett positivt resultat och har ett positivt kassaflöde. Preferensaktier skapas genom att bolaget genom ändringar av sina stadgar, bolagsordning, inför möjligheten till utgivande av preferensaktier dels genom en beskrivning av vilka typer av preferensaktier som kan ges ut och dels genom en föreskift om själva “preferensen” det vill säga vad aktien ska ge förtur till och, i vissa fall, under vilken tidsperiod.

Det kan vara värt att notera att förtursbeloppet i vissa fall är begränsat i tiden och/eller växlar över tid. Beslut om att ändra bolagsordningen fattas av bolagsstämman med kvalificerad majoritet. När möjligheten att ge ut preferensaktier finns i bolagsordningen kan styrelsen, efter särskilt bemyndigande från bolagsstämman, fatta beslut om utgivande av preferensaktier löpande under året.

Tidsbegränsat lån – tidsbegränsad aktie?
Som nämndes inledningsvis ges dessa typer av preferensaktier som vi nu talar om ofta ut som ett alternativ till att bolaget tar upp ett lån eller ger ut en obligation. Skillnaden för bolaget är bland annat att “lånet” (eller emissionslikviden som det ju är fråga om) utgör fritt eget kapital till den del det överstiger akties kvotvärde och stärker bolagets balansräkning alltmedan sedvanliga lån och obligationer ökar bolagets skuldsättningsgrad. Utöver att preferensaktieägare har rätt till en kvartalsvis avkastning (ränta) så är preferensaktier generellt sett föremål för så kallat inlösenförbehåll, vilket innebär att bolagsstämman (eller styrelsen i bolaget) har en möjlighet att lösa in preferensaktierna.

För preferensaktier emitterade av fastighetsbolag ligger beslutanderätten generellt sett hos bolagsstämman (till skillnad från bolag i en del andra branscher). Inlösen innebär att preferensaktieägaren är skyldig att “låta sig inlösas” mot det i bolagsordningen angivna priset. På detta sätt får preferensaktieägarna “återbetalning” av sitt “lån”, dock är det under förutsättning av att det finns disponibla fria vinstmedel i bolaget (och detta beräknas efter eventuella betalningar till kreditgivare och obligationsinnehavare). I teorin kan preferensaktien alltså ses som något av en tidsbegränsad aktie men i praktiken har vi ännu inte sett många exempel på att inlösen faktiskt skett (och många finansanalytiker betraktar fastighetsbolagens preferenskapital som evigt utestående).

Tone Myhre-Jensen
Partner, Cederquist

Dela artikeln:


Fastighetsnytt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.