fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Prenumerera på tidningen Fastighetsnytt

Till erbjudande

Aktiemarknad

Svenska nyttobostäder överväger omvandling av preferensaktier

Publicerad: 23 januari 2023, 05:49

Tommy Johansson, vd Svenska Nyttobostäder

Foto: Pressbild

Svenska Nyttobostäder har informerats om att diskussioner har förts mellan större ägare av preferensaktier avseende bolagets kapitalstruktur och finansieringsmodell. Dessa preferensaktieägare har presenterat ett förslag till styrelsen, vilket innebär att Svenska Nyttobostäder bör erbjuda innehavare av preferensaktier att omvandla dessa till stamaktier. Styrelsen är positiv till förslaget, där en preferensaktie skulle omvandlas till två stamaktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln:

SvepetSvenska NyttobostäderALM Equity

ND


Förslaget innebär vidare att ändringar bör göras i de förvärvsavtal som bolaget ingått avseende ännu ej tillträdda fastigheter. Ägare representerande 80 procent av samtliga utestående preferensaktier har förbundit sig att acceptera utbyteserbjudandet och förändringarna i förvärvsavtalen.

Samtliga motparter till förvärvsavtalen för ej tillträdda projekt, vilka vid tillträden skulle varit berättigade till delvis betalning i preferensaktier, har förbundit sig att acceptera utbyteserbjudandet och förändringarna i förvärvsavtalen. Enligt de befintliga förvärvsavtalen har dessa åtagit sig att teckna upp till cirka 26 miljoner preferensaktier för sammanlagt cirka 2,6 miljarder kronor.

I dagens marknad bedömer bolaget och de större ägarna det som utmanande med en kapitalstruktur som utöver skuldfinansieringen även löpande ska betala utdelning till preferensaktierna.

"Utbyteserbjudandet och ändringarna av förvärvsavtalen syftar därför till att möjliggöra en långsiktig lösning som gynnar samtliga investerare och aktieägare", heter det.

Styrelsen avser att fortsatt utreda och analysera förslaget. Analysen kommer bland annat att bestå av en fairness opinion från en oberoende finansiell rådgivare. Styrelsen bedömer att utbyteserbjudandet, ändringarna av förvärvsavtalen och hur många stamaktier som kan komma att ges ut och till vilken teckningskurs, kommer att kunna offentliggöras senast under februari.

Svenska Nyttobostäders största ägare Alm Equity är en av dem som presenterat förslaget. Om samtliga preferensaktier omvandlas till stamaktier skulle Alm Equitys ägarandel sjunka från 43,5 procent till 37,5 procent, skriver Alm Equity i ett separat pressmeddelande.

Svenska Nyttobostäder föreslås också betala 35 procent av överförsäljningsvärdet (överenskomna värden justerade för faktisk boarea och lokalarea samt ändrings- och tilläggsbeställningar) av de sju fastigheterna, som är under produktion, i förskott till säljarna. Det motsvarar 1 miljard kronor och betalas med nyemitterade aktier.

De resterande elva byggrätter som ännu inte produktionsstartats samt ytterligare tre byggrätter föreslås omgående säljas in till Svenska Nyttobostäder till ett "marknadsmässigt värde", skriver Alm Equity.

Betalning sker i form av nyemitterade stamaktier i Svenska Nyttobostäder till ett värde om cirka 1,3 miljarder kronor.

Dela artikeln:

Fastighetsnytt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev